SEREBRAL PALSİ

Cerebral Palsy (CP), (Serebral palsi (SP)) çocuklarda görülen bedensel engellilik durumunun genel tanısıdır. Anne karnında, doğum esnasında veya her hangi bir yaşta beynin hasar görmesi neticesinde kısmi engellikten, bitkisel hayata kadar etkileyebilen çok geniş bir hastalık tanımlamasıdır.

CP (Cerebral Palsy) ne kadar erken müdahalede edilirse hasar o denli az olacaktır. Tam olarak  kesin bir tedavisi olmayan CP ömür boyu sürecek bir mücadeledir. Bu mücadele için dünya genelinde çalışmalar mevcuttur ancak kesin bir tedavisi henüz bulunmamıştır. 

Serebral palsi (SP), diğer adıyla beyin felci, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezî sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur. Beynin oksijensiz kalması sonucu olabileceği düşünülmektedir. Teknik olarak hasstalık değildir, tam anlamıyla bir  tedavisi de yoktur, ancak etkisinin en aza indirilmesi söz konusudur. Serebral palsili çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir.

Bu yazının sonunda,
tedavi yöntemleri için kesin olmayan
ama şu an denen teorileri de bulabilirsiniz..

Dört tip beyin felci vardır:

 • Spastik beyin felci,
 • Ekstrapiramidal beyin felci,
 • Atonik beyin felci ve
 • Bu tiplerin karışımından oluşan beyin felci.

SP’nin en çok bilinen dört farklı şekli vardır:

 • Kuadripleji
 • Dipleji
 • Parapleji
 • Hemipleji
 • Ayrıca hipotoni de bu tabloda çok ender görülür.

Bu tablonun zekâ ile bir alakası yoktur. Yani SP’li bireyde zekâ geriliği olmaz. Çok fazla etkilenmiş ise fiziksel engel bulunur. Mental gerilik çok nadir gözlemlenir.

Hastalığın teşhisi genellikle 6-12 aylıkken konur. Nörolojik gelişimin tamamlanmasından sonra beklenilen baş tutma, yürüme gibi hareketlerin olmayışı serebral palsiyi düşündürmelidir. Teşhis muayene ile konmaktadır. Tedavi, klinik tablonun ilerlemesini durdurmaya yöneliktir.

GÖNÜLLERDE ENGEL
OLMASIN

Cerebral Palsy Başlıca Ekenleri

 • Erken Prematüre doğum
 • Aşırı düşük kilolu doğum
 • Kandaki pıhtılaşma problemleri
 • Akraba evliliği, ebeveyn kan uyuşmazlığı
 • Hamilelikte annenin aşırı kanama geçirmesi
 • Yüksek derecede radyasyona maruz kalınması
 • Gebelikte ilaç kullanımı 
 • Gebelikte ya da doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması
 • Doğum sonrası beyin kanamaları
 • Hamilelik döneminde annenin bakteriyel ya da viral enfeksiyon yaşaması sonucu bebeğin sinir sisteminin etkilenmesi
 • Annenin hamilelik döneminde alkol, sigara, uyuşturucu ve çeşitli ilaçlar kullanması,-
 • Annenin yaşadığı psikolojik sorunlar, ağır depresyonlar
 • Hamilelik döneminde karın bölgesine gelen darbeler

Genel Tanımlamanın Ardından Derinlemesine İnceleme

Serebral Palsi (SP) erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir kalıcı hareket bozuklukları grubudur. Belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genel belirtileri; zayıf hareket koordinasyonu, gerigin ve sert kaslar, bölgesel zayıf kaslar ve istem dışı titreme içerir. Bunların dışında; Hissetme, görme, işitme, yutkunma ve konuşma ile ilgili sorunlar olabilir. Sıklıkla, serebral palsili bebekler, yaşıtları kadar erken dönmez, oturmaz, emekleyemez, göz takibi yapamaz veya yürümez. Nadir de olsa diğer semptomlar, her biri SP’li kişilerin yaklaşık üçte birinde meydana gelen nöbetler ve düşünme ya da akıl yürütme ile ilgili mantıksal problemleri içerir. Semptomlar yaşamın ilk birkaç yılı boyunca daha belirgin hale gelebilirken, engellilik hali genelde daha da kötüleşebilir. Erken yaş teşhis, fizik tedavi ve genel tedavi edilmesi halinde engellilik hali en aza indirgenebilir.

Serebral palsi, anormal gelişim veya beynin hareket, denge ve postürü kontrol eden kısımlarına verdiği hasardan kaynaklanır.  Çoğu zaman, gebelik sırasında sorunlar ortaya çıkar; Bununla birlikte, doğum sırasında veya doğumdan kısa bir süre sonra da ortaya çıkabilirler. Çoğu zaman, nedeni bilinmemektedir. Risk faktörleri arasında preterm doğum, ikiz olma, toksoplazmoz veya kızamıkçık gibi hamilelik sırasında belirli enfeksiyonlar, hamilelik sırasında metil-bakteriye maruz kalma, zorlu bir doğum ve diğerlerinin yanı sıra hayatın ilk birkaç yılında kafa travması yer alır. Olguların yaklaşık% 2’sinin kalıtsal bir genetik nedene bağlı olduğuna inanılmaktadır. Bazı alt tipler mevcut spesifik problemlere göre sınıflandırılmıştır. [1] Örneğin, sert kasları olanlarda spastik serebral palsi, kötü koordinasyonu olanlarda ataksik serebral palsi görülür ve kılık hareketleri olanlarda atetoid serebral palsi görülür. Tanı, çocuğun zaman içindeki gelişimine dayanır. Kan testleri ve tıbbi görüntüleme diğer olası nedenleri elemek için kullanılabilir. 

SP için kesin bir tedavi yoktur; Bununla birlikte, destekleyici tedaviler, ilaçlar ve cerrahi birçok kişiye yardımcı olabilir. Bu, fizik tedavi, mesleki terapi ve konuşma terapisini içerebilir. Cerrahi, kasları uzatma ve aşırı aktif sinirleri kesmeyi içerebilir ancak bunu kesinlikle önermiyoruz. Çoğu zaman, harici destekler ve diğer yardımcı teknoloji yararlıdır. Etkilenen bazı çocuklar uygun tedavi ile normal yetişkin yaşantılarına yakın olabilirler. Alternatif ilaçlar sıklıkla kullanılırken, kullanımlarını destekleyen kanıt yoktur. 

Serebral palsi, çocuklarda en sık görülen hareket bozukluğudur. 1.000 canlı doğumda yaklaşık 2.1’de gerçekleşir. Serebral palsi, tarih boyunca, MÖ 5. yüzyılda Hipokratların çalışmasında bilinen ilk tanımlarla belgelenmiştir. Bu durumun kapsamlı bir araştırması 19. yüzyılda William John Little tarafından başlatıldı, daha sonra spastik diplegia “Little’s disease” olarak adlandırıldı. William Osler, ilk olarak Alman zerebrale Kinderlähmung’dan (serebral çocuk felci) “serebral palsi” olarak adlandırdı. Kök hücre tedavisi de dahil olmak üzere bir dizi potansiyel tedavi incelenmektedir. Ancak, etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir. Bu güne kadar yapılmış kök hücre tedavilerinde net bir sonuç da alınmadığını belirtmekte fayda var.

Belirtiler ve Semptomlar

Serebral palsi, “gelişmekte olan fetal veya bebek beyninde meydana gelen ilerleyici olmayan rahatsızlıklara atfedilen, aktivite kısıtlamasına neden olan, hareket ve postür gelişiminde kalıcı bir bozukluklar grubu” olarak tanımlanır. Hareket problemleri SP’nin merkezi özelliği iken, düşünme, öğrenme, hissetme, iletişim ve davranış güçlükleri sıklıkla ortaya çıkmaktadır.  %28’i epilepsi, %58’i iletişim güçlüğü çekmektedir, en az %42’si Görme sorunları, %23-56’sı öğrenme engellidir.  Serebral palsili kişilerde kas kasılmaları sıklıkla aşırı aktivasyondan kaynaklanır. 

Serebral palsi anormal kas tonusu, refleksler veya motor gelişim ve koordinasyon ile karakterizedir. Ortopedik belirtiler ikincil ve ilerleyici iken nörolojik lezyon birincil ve kalıcıdır. Serebral palsi kas-tendon birimleri ve kemik arasındaki eşit olmayan büyüme sonunda kemik ve eklem deformitelerine yol açar. İlk deformiteler dinamiktir. Zamanla, deformiteler statik hale gelir ve ortak kontraktürler gelişir. Genel olarak deformiteler ve spesifik (eklem kontraktürlerinde) statik deformiteler, kalça addüktörlerinin sıkılığından dolayı, Aşil tendonu sıkılığı ve makaslama yürüyüşü nedeniyle, uç-ayak yürüyüşü şeklinde artan yürüme güçlüklerine neden olur. Bu yürüme modelleri serebral palsili çocuklarda en sık görülen yürüme anormallikleri arasındadır. Bununla birlikte, serebral palsi ortopedik belirtileri çeşitlidir. Serebral palsinin etkileri, spektrumun ılımlı ucundaki hafif sersemliklerden ötürü şiddeti o kadar şiddetli olabilir ki bu da spektrumun diğer ucunda hemen hemen imkansız hale geldiği için motor disfonksiyonun sürekliliğine düşer. CP’li çoğu kişinin artmış kas tonusu ile ilgili problemleri olsa da, bazıları normal veya düşük kas tonuna sahiptir. Yüksek kas tonusu spastisite veya distoniye bağlı olabilir. 

Ağır serebral palsili doğan bebeklerde sıklıkla düzensiz bir duruş vardır; Vücutları çok dissekli veya çok sert olabilir. Spinal kurvatür, küçük bir çene kemiği veya küçük bir kafa gibi doğum kusurları bazen CP ile birlikte ortaya çıkar. Belirtiler bir çocuk büyüdükçe ortaya çıkabilir veya değişebilir. Serebral palsi ile doğan bebekler hemen semptomlarla başvurmazlar. Klasik olarak, bebek gelişim aşamasına 6 ila 9 ay arasında eriştiğinde ve uzuvların, asimetrinin veya brüt motor gelişimsel gecikmenin tercihli kullanımının görüldüğü mobilize olmaya başladığı zaman, klasik olarak CP ortaya çıkmaktadır.

Salgın, sosyal reddetme, konuşma bozukluğu, giysi ve kitaplara zarar verme ve ağız enfeksiyonları gibi çeşitli etkilere sahip olabilen serebral palsili çocuklar arasında yaygındır. Ayrıca yutkunmadaki yetersizlik boğulmaya neden olabilir.

Serebral palsili kişilerin ortalama %55,5’i alt üriner sistem semptomları, daha sık olarak aşırı depolama sorunları işeme sorunlarından daha fazladır. İşeme sorunları ve pelvik taban aşırı aktivitesi olanlar erişkinler olarak bozulabilir ve üst üriner sistem disfonksiyonu yaşayabilir. 

SP’li çocukların ayrıca duyusal işlem sorunları olabilir. 

İskelet

Kemiklerin normal şekil ve boyutlarına ulaşabilmeleri için normal kasların gerilmelerine ihtiyaç duyarlar. Serebral palsili kişiler düşük kemik mineral yoğunluğu riski altındadır. Kemiklerin şaftları genellikle incedir (gracile) ve büyüme sırasında daha incedir. Bu ince şaftlar (diyaframlar) ile karşılaştırıldığında, merkezler (metafizler) çoğunlukla genişlemiş görünürler (balon). Kas dengesizliklerinin neden olduğu normal eklem sıkışmasından dolayı, eklem kıkırdağı atrofi olabilir, daralmış eklem boşluklarına yol açar. Spastisitenin derecesine bağlı olarak, SP’li bir kişi çeşitli açısal eklem deformiteleri sergileyebilir. Vertebral cisimler, düzgün bir şekilde gelişmek için dikey yerçekimi yükleme kuvvetlerine ihtiyaç duyduklarından, spastisite ve anormal bir yürüyüş, uygun veya tam kemik ve iskelet gelişimini engelleyebilir. CP’li kişiler ortalama insandan daha kısa olma eğilimindedir, çünkü kemiklerinin tam potansiyellerine ulaşmasına izin verilmez. Kemikler bazen farklı uzunluklara ulaşır, bu yüzden kişinin diğerinden daha uzun bir bacağı olabilir. 

SP’li çocuklar düşük travma kırıklarına, özellikle de yürüyemeyen daha yüksek GMFCS düzeyine sahip çocuklara yatkındır. Bu, çocuğun hareketliliğini, gücünü, acı deneyimini daha da etkiler ve kaçırılmış okul veya çocuk istismarı şüphelerine yol açabilir. Bu çocukların genellikle bacaklarda kırıkları olurken, etkilenmeyen çocuklar çoğunlukla spor aktiviteleri bağlamında kollarını kırmaktadır. 

Kalça çıkığı ve ayak bileği ekinleri veya ekici fleksiyon deformitesi serebral palsili çocuklarda en sık görülen iki deformitedir. Ek olarak, kalça ve diz fleksiyon deformitesi oluşabilir. Ayrıca femur ve tibia gibi uzun kemiklerin burulma şekil bozuklukları diğerlerinde de görülür. Çocuklar 10 yaşından önce skolyoz geliştirebilirler – SP’li çocuklarda skolyoz prevalansı %21 ile %64 arasındadır. GMFCS’de daha yüksek düzeyde bozukluklar skolyoz ve kalça çıkığı ile ilişkilidir. Skolyoz cerrahiyle veya manuel terapi ile düzeltilebilir, ancak CP gelişmiş tekniklerle bile cerrahi komplikasyonları daha olası hale getirir. Kalça göçü, addüktör kas sistemi serbest bırakılması gibi yumuşak doku prosedürleriyle yönetilebilir. İleri derecede kalça göçü veya çıkığı dereceleri, femoral ve pelvik düzeltici osteotomiler gibi daha kapsamlı prosedürlerle yönetilebilir. Hem yumuşak doku hem de kemik prosedürleri, erken evrelerde kalça çıkığının önlenmesini amaçlamakta veya hastalığın geç fazlarında kalça tutulumu ve anatominin restorasyonunu amaçlamaktadır. Equinus deformitesi, özellikle dinamik olduğunda konservatif yöntemler tarafından yönetilmektedir. Sabit / statik deformite ortaya çıkarsa cerrahi zorunlu hale gelebilir.

Ergenlik döneminde büyüme spurts yürüyüşü daha zor hale getirebilir.

Yeme İçme

Duyusal ve motor bozulmalara bağlı olarak, SP’li kişiler yiyecek hazırlamada, eşyaları tutmada ya da çiğnemede ve yutmada zorluk çekebilir. SP’li bir bebek ememeyebilir, yutamayabilir veya çiğneyemeyebilir. SP’li çocuklarda gastroözofageal reflü yaygındır. SP’li çocuklar ağız çevresinde ve çevresinde çok az veya çok fazla duyarlılığa sahip olabilir.  Otururken kötü denge, baş, ağız ve gövde kontrolünün olmaması, kolların yiyecek ve eşyaları kavramak, kavramak ve el-göz koordinasyonu olmaması için kalçaları bükebilecek kadar bükememesi kendi kendini beslemeyi zorlaştırır.  Beslenme zorlukları daha yüksek GMFCS seviyeleri ile ilgilidir. Diş problemleri de yeme zorluklarına katkıda bulunabilir. Pnömoni, yemek veya sıvıların tespit edilemeyen aspirasyonu nedeniyle yeme zorluklarının olduğu yerlerde de yaygındır. İnce parmak mahareti, bir kap aleti için gerekli olduğu gibi, bir tabak üzerine yemek pişirmek için gerekli olduğu gibi, brüt el becerisinden daha sık bozulur. Kavrama gücü bozuklukları daha az yaygındır. 

Özellikle serebral palsili, özellikle orofaringeal sorunları olan çocuklar yetersiz beslenme riski altındadır. Triceps deri kıvrım testlerinin serebral palsili çocuklarda malnütrisyonun güvenilir bir göstergesi olduğu bulunmuştur. 

Dil – Konuşma

Serebral palsili kişilerde konuşma ve dil bozuklukları yaygındır. Dizartri insidansının %31 ila %88 arasında olacağı tahmin edilmektedir ve CP’si olanların yaklaşık dörtte biri sözel değildir. Konuşma problemleri, kötü solunum kontrolü, laringeal ve velopharyngeal disfonksiyon ve oral-yüz kaslarında kısıtlı harekete bağlı olan oral artikülasyon bozuklukları ile ilişkilidir. Serebral palside üç ana dizartri türü vardır: spastik, diskinetik (atetoz) ve ataksik. 

Arttırıcı ve alternatif iletişim sistemlerinin erken kullanımı, çocuğun konuşma dili becerilerini geliştirmesinde yardımcı olabilir. Genel dil gecikmesi, biliş, sağırlık ve öğrenilmiş çaresizlik sorunları ile ilişkilidir. Serebral palsili çocuklar, çaresizlik ve pasif iletişimciler olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar ve çok az iletişim başlatırlar. Bu müracaatçıya ve onların ebeveynlerine erken müdahale, çocukların başkalarıyla iletişim kurduğu durumları hedefler; böylece seçimler, kararlar ve hatalar da dahil olmak üzere bu iletişim aracılığıyla çevrelerindeki insanları ve nesneleri kontrol edebildiklerini öğrenirler. 

Ağrı ve uyku 

Ağrı yaygındır ve çocukların tipik olarak karşılaştığı birçok prosedürle birlikte durumla ilişkili içsel kusurlardan kaynaklanabilir. Serebral palsili çocuklar ağrı içerisindeyken daha kötü kas spazmları geçirirler. Ağrı, sıkı veya kısalmış kaslar, anormal duruşlar, sert eklemler, uygunsuz ortezler, vb. İle ilişkilidir. Kalça göçü veya çıkığı, SP’li çocuklarda ve özellikle de ergen popülasyonunda tanınabilir bir ağrı kaynağıdır. Bununla birlikte, SP’li çocuklarda ağrının yeterli skorlaması ve ölçeklendirilmesi hala zorlayıcıdır. SP’deki ağrı çeşitli farklı nedenlere sahiptir ve farklı ağrılar farklı tedavilere yanıt vermektedir. 

Hem fiziksel hem de çevresel faktörlere bağlı yüksek kronik uyku bozuklukları olasılığı vardır. Serebral palsili çocuklar, tipik olarak gelişmekte olan çocuklardan anlamlı şekilde daha yüksek uyku bozukluğu oranlarına sahiptir. Sertlik sorunu olan serebral palsili bebekler, daha fazla ağlayabilir ve engelli olmayan bebeklere göre uykuya dalmak daha zor olabilir veya “disket” bebekler uyuşuk olabilir. Serebral palsili 4 çocuktan 3’ünde ağrı olmasına rağmen kronik ağrı, serebral palsili çocuklarda yetersizdir.

İlişkili bozukluklar

İlişkili bozukluklar arasında zihinsel engeller, nöbetler, kas kontraktürleri, anormal yürüyüş, osteoporoz, iletişim bozuklukları, yetersiz beslenme, uyku bozuklukları ve depresyon ve anksiyete gibi akıl sağlığı bozuklukları sayılabilir. Bunlara ek olarak, bağırsak tıkanıklığı, kusma ve kabızlığa katkıda bulunan fonksiyonel gastrointestinal anormallikler de ortaya çıkabilir. Serebral palsili yetişkinlerde iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, kanser ve travma daha sık olabilir. Serebral palsili veya daha ağır bir Gross Motor Function Classification System değerlendirmesi olan kişilerde obezite, multimorbidite için risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Diğer tıbbi sorunlar serebral palsi belirtileriyle karıştırılabilir ve bu nedenle doğru bir şekilde tedavi edilmeyebilir. İlgili durumlar arasında apraksi, dizartri veya diğer iletişim bozuklukları, duyusal bozukluklar, üriner inkontinans, fekal inkontinans veya davranış bozuklukları yer alabilir. 

Nöbetler, genellikle nöbetler daha uzun sürdüğü için SP’li kişilerde daha zordur. 

Serebral palsi ile birlikte ortaya çıkan ilişkili bozukluklar motor fonksiyon problemlerinden daha fazla devre dışı kalabilir. 

Nedenleri

Fetal trombotik vaskülopati olgusunda fetal (plasenta) ven trombozunu gösteren mikrograf. Bu serebral palsi ile ilişkilidir ve altta yatan neden olarak hiper pıhtılaşabilir bir durumu düşündürmektedir.
Serebral palsi gelişmekte olan beynin anormal gelişiminden veya hasarından kaynaklanır.  Bu hasar hamilelik, doğum, yaşamın ilk ayı veya daha erken yaşlarda erken çocukluk döneminde ortaya çıkabilir. Beyindeki yapısal problemler, en sık olarak beyaz madde içinde %80 oranında görülür. Olguların dörtte üçünden fazlasının hamilelik sırasında ortaya çıkan sorunlardan kaynaklandığına inanılmaktadır. Serebral palsi ile doğan çocukların çoğunda SP ile ilişkili birden fazla risk faktörü vardır. 

Bazı durumlarda tanımlanabilir bir neden olmamakla birlikte, tipik nedenler intrauterin gelişimdeki problemleri (örn. Radyasyona maruz kalma, enfeksiyon, fetal büyüme kısıtlaması), beyindeki hipoksiyi (trombotik olaylar, plasenta koşulları), doğum ve doğum sırasındaki doğum travmasını içerir. doğum veya çocukluk döneminde komplikasyonlar. 

Afrika’da doğum asfiksisi, yüksek bilirubin seviyeleri ve merkezi sinir sisteminin yenidoğanda enfeksiyonları başlıca nedenlerdir. Afrika’daki birçok SP vakası, daha iyi kaynaklarla önlenebilirdi.

Preterm doğum

Serebral palsi gelişen tüm çocukların % 40 ila%50’si erken doğmuştur. Bu vakaların çoğunun (% 75-90) doğumdan hemen sonra ortaya çıkan sorunlara bağlı olduğuna inanılmaktadır. Çok doğumlu bebekler de, tek doğumlu bebeklerden SP’ye sahip olma olasılığından daha fazladır. Ayrıca düşük bir doğum ağırlığı ile doğma olasılığı daha yüksektir.

Ağırlığı 1 kg ile 1,5 kg arasında olanlarda CP %6 oranında görülür. 28. gebelik haftasından önce doğanlar arasında %11 oranında görülür. Genetik faktörlerin genellikle prematürite ve serebral palside önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.  34 ve 37 hafta arasında doğanlarda risk %0.4’tür (normalin üç katı).

Term bebekler

Riskli olarak doğmuş bebeklerde risk faktörleri arasında plasenta, doğum kusurları, düşük doğum ağırlığı, akciğerlere meconium solunumu, alet kullanımı veya acil sezaryen kullanımı gerektiren doğumlar, doğumdan hemen sonra doğum asfiksi, nöbetler yer alır. solunum sıkıntısı sendromu, düşük kan şekeri ve bebekte enfeksiyonlar.

2013 itibariyle, doğum asfiksisinin bir neden olarak ne kadar rol oynadığı belli değildi. Plasentanın büyüklüğünün bir rol oynaması açık değildir. 2015’ten itibaren gelişmiş ülkelerde, dönem veya yakın dönemdeki yenidoğanlarda serebral palsi vakalarının çoğunun, asfiksi dışında başka açıklamaları olduğu açıktır. 

Erken çocukluk dönemi
Doğumdan sonra, diğer nedenler arasında toksinler, şiddetli sarılık,  kurşun zehirlenmesi, fiziksel beyin hasarı, inme, şiddetli kafa travması, beyine hipoksi (örneğin boğulma gibi) ve ensefalit veya menenjit yer alır.

Diğerleri
Annedeki enfeksiyonlar, kolayca saptanamayanlar bile, çocuğun serebral palsi gelişme riskini üç katına çıkarabilir. Korioamniyonit olarak bilinen fetal membranların enfeksiyonu riski arttırır. Intrauterin ve neonatal hakaretler (çoğu enfeksiyöz) riski artırmaktadır. Bazı serebral palsi vakalarının, özdeş bir ikizin çok erken gebeliklerinde ölümden kaynaklandığı hipotezi ortaya atılmıştır.

Rh kan tipi uyumsuzluğu annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kırmızı kan hücrelerine saldırmasına neden olabilir.

Teşhis

Serebral palsi tanısı, kişinin tarihine ve fizik muayenesine tarihsel olarak dayanmıştır. Dört aylıktan küçük olanlarda kendiliğinden meydana gelen hareketleri ölçen genel hareketler değerlendirmesi en doğru şekilde gözükmektedir. Daha ciddi şekilde etkilenen çocukların daha erken fark edilmeleri ve teşhis edilmeleri daha olasıdır. Anormal kas tonusu, gecikmiş motor gelişimi ve ilkel reflekslerin kalıcılığı, CP’nin başlıca erken belirtileridir. Semptomlar ve tanı tipik olarak 2 yaşına kadar görülür, ancak daha seröz palsi formları olan kişiler 5 yaşın üstündeyken, yetişkinlikte olmasa bile, nihayet teşhis edilir. Gelişimsel bir sakatlıktır.

Bir kişi serebral palsi teşhisi konduğunda, daha fazla teşhis testleri isteğe bağlıdır. Bireyin serebral palsisinin nedeni belirlenmediğinde BT veya MRG ile nörogörüntüleme garantilidir. Tanısal verim ve güvenliğe bağlı olarak BT’ye MRG tercih edilir. Anormal olduğunda, nörogörüntüleme çalışması ilk hasarın zamanlamasını önerebilir. BT veya MRG ayrıca hidrosefali, porensefali, arteriyovenöz malformasyon, subdural hematomlar ve higromlar ve bir vermian tümör gibi tedavi edilebilir durumları da gösterebilir (ki bu birkaç çalışma, zamanın %5-22’sini sunmaktadır. Ayrıca, anormal bir nörogörüntüleme çalışması epilepsi ve zihinsel sakatlık gibi ilişkili durumların yüksek olasılığını gösterir. Açık MRG’yi kolaylaştırmak için çocukları sakinleştirmeye ilişkin küçük bir risk vardır. 

SP tanısı konulduğu yaş önemlidir, ancak tıp uzmanları tanı koymak için en iyi yaş üzerinde anlaşmaz. Daha erken SP’nin doğru bir şekilde teşhis edilmesi, çocuğun fiziksel ve eğitsel yardım sağlaması için fırsatlar ne kadar iyi olursa olsun, özellikle de çocuğun 18 aylık veya daha küçük olması durumunda SP’yi başka bir problemle karıştırmanın daha büyük bir şansı olabilir.  Bebeklerde kas tonusu veya kontrole karışmayan ve kalıcı olan geçici kontrastlar olabilir. Sinir sistemindeki bir metabolizma bozukluğu veya tümörler CP gibi görünebilir; Özellikle, metabolik bozukluklar bir MR üzerinde CP gibi görünen beyin problemleri üretebilir. Beyindeki beyaz cevheryi bozan bozukluklar ve bacaklarda spazm ve zayıflığa neden olan problemler, yaşamın ilk dönemlerinde ortaya çıkmaları durumunda CP ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, bu bozukluklar zamanla kötüleşir ve CP değildir (karakterde değişmesine rağmen). Bebeklik döneminde aralarındaki farkı söylemek mümkün olmayabilir. İngiltere’de, 8 aylıktan bağımsız olarak bağımsız olarak oturamamak, daha fazla izleme için klinik bir işaret olarak kabul edilmektedir. Fragile X sendromu (otizm ve zihinsel engelliliğin bir nedeni) ve genel zihinsel sakatlık da göz ardı edilmelidir. Serebral palsi uzmanı John McLaughlin, bir tanı koymadan önce çocuğun 36 aylık olmasını beklemeyi önerir, çünkü o yaşta, motor kapasitesinin değerlendirilmesi daha kolaydır. 

Sınıflandırma

SP, uzuvların veya organların motor bozulma tipleri ve etkilenen bir kişinin gerçekleştirebileceği faaliyetlere yönelik kısıtlamalarla sınıflandırılır. Serebral palsili kişilerde mobilite ve el becerilerini tanımlamak için Geçtiğimiz ve Revize Edilmiş ve Manuel Yetenek Sınıflandırma Sisteminin Kapsamlı Motor İşlev Sınıflandırma Sistemi, son zamanlarda İletişim Fonksiyonu Sınıflandırma Sistemi ve Yeme ve İçme Yeteneği Sınıflandırma Sistemi Bu fonksiyonları tanımlamak için önerilmiştir. Motor bozukluğu ile üç ana CP sınıflandırması vardır: spastik, ataksik ve atetoid / diskinetik. Ek olarak, diğer türlerin özelliklerinin bir kombinasyonunu gösteren karışık bir tür vardır. Bu sınıflamalar beyin hasarlı bölgelerini yansıtır.

Serebral palsi ayrıca kas spastisitesinin topografik dağılımına göre de sınıflandırılır. Bu yöntem, çocukları diplejik olarak, (kol tutulumundan daha büyük bacak tutulumu ile bilateral tutulum), hemiplejik (tek taraflı tutulum) veya kuadriplejik (kol tutulumu ile bacak tutulumuna eşit veya daha büyük olan iki taraflı tutulum) sınıflandırır. 

Spastik serebral palsi

Spastik serebral palsi veya spastisitenin (kas gerginliği) münhasır veya neredeyse özel bir bozukluğun olduğu serebral palsi, tüm olguların %70’inde ortaya çıkan en yaygın genel serebral palsi tipidir. Bu tip SP’li insanlar hipertoniktir ve beyinde, ayrıca kortikospinal trakt veya motor kortekste bir üst motor nöron lezyonundan kaynaklanan bir nöromüsküler hareket bozukluğu (hipotoni veya felç değil) içerirler. Bu hasar, omurgadaki bazı sinir reseptörlerinin gama- Aminobutirik asidi uygun şekilde almasını ve bu şekilde hasar gören sinirlerin sinyal verdiği kaslarda hipertoniye yol açabilme yeteneğini bozar.

Diğer CP tipleri ile karşılaştırıldığında ve özellikle de hipotonik veya paralitik hareketlilik engellerine kıyasla, spastik SP genellikle etkilenen kişi tarafından daha kolay yönetilebilir ve yaşam boyunca çok sayıda ortopedik ve nörolojik cephede tıbbi tedavi uygulanabilir. Spastik CP’nin herhangi bir formunda, etkilenen ekstremiteer’in klonusu, aynı zamanda, yaşanan darlığın acı veya stresinden kaynaklanan kas spazmları ile sonuçlanabilir. Spastisite, özellikle artrit ve tendinit gibi kas stres semptomlarının başlangıcına, özellikle de 20’li yaşların ortalarında ve 30’ların başında ambulatuar bireylerde ortaya çıkabilir. Yardımlı gerdirme, güçlendirme, fonksiyonel görevler veya hedefe yönelik fiziksel aktivite ve egzersiz gibi mesleki terapi ve fizik tedavi rejimleri genellikle spastik SP’yi iyi yönetmenin en önemli yoludur. Eğer spastisite insanın üstesinden gelebiliyorsa, antispazmodik ilaçlar, botulinum toksini, baklofen ve hatta selektif bir dorsal rizotomi olarak bilinen bir nöroşirurji gibi başka ilaçlar da düşünülebilir (ki bu da eksitatuvar nöral yanıtı azaltarak spastisiteyi ortadan kaldırır) ona sebep olan sinirler).

Ataksik serebral palsi

Tüm serebral palsi vakalarının yaklaşık %5-10’unda ataksik serebral palsi görülür ve bu da en az sıklıkta serebral palsi şeklinde görülür. Ataksik serebral palsi, serebellar yapılara verilen hasardan kaynaklanır. Kas hareketlerini ve dengeyi koordine etmek için gerekli olan beyincik hasarı nedeniyle, ataksik serebral palsili hastalar özellikle kollarında, bacaklarında ve gövdelerinde koordinasyon problemleri yaşarlar. Ataksik serebral palsi kas tonusunu azalttığı bilinmektedir. Ataksik serebral palsinin en sık görülen belirtisi, ayakkabı bağcıkları bağlama veya bir kalemle yazma gibi hassas hareketler gerçekleştirirken özellikle belirgin olan amaç (aksiyon) titremedir. Bu belirti, hareket devam ettikçe, el sallamak için giderek daha da kötüleşiyor. El, istenen görevi yerine getirmeye yaklaştıkça titremeyi yoğunlaştırır, bu da bunu daha da zorlaştırır. 

Atetoid serebral palsi

Athetoid serebral palsi veya diskinetik serebral palsi (bazen ADCP olarak kısaltılır) temel olarak bilirubin ensefalopatisi ve hipoksik-iskemik beyin hasarı nedeniyle beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan lezyonlar şeklinde bazal ganglionlara verilen hasarla ilişkilidir. ADCP, etkilenen bireyin kas tonusunu kontrol edememesi nedeniyle hem hipertoni hem de hipotoni ile karakterizedir. ADCP’nin klinik tanısı tipik olarak doğumdan sonraki 18 ay içinde ortaya çıkar ve öncelikle motor fonksiyona ve nörogörüntüleme tekniklerine dayanır. Athetoid diskinetik serebral palsi, spastik olmayan, ekstrapiramidal bir serebral palsidir. Diskinetik serebral palsi iki farklı gruba ayrılabilir; koreoatetoid ve distonik.  Koreo-atetotik SP, en çok yüz ve ekstremitelerde bulunan istemsiz hareketlerle karakterizedir. Distonik ADCP, lokal olarak ortaya çıkabilecek veya tüm vücudu kapsayabilecek yavaş, güçlü kasılmalarla karakterizedir.

Karışık

Karışık serebral palsi atetoid, ataksik ve spastik CP’nin her biri değişen derecelerde, her ikisi de semptomları olan ve olmayan semptomlara sahiptir. Karma SP’nin tedavisi son derece heterojen ve bazen semptomlarında ve yaşam süresi boyunca gelişmesinde öngörülemeyen bir durumdur. 

Erken doğum riski taşıyanlarda magnezyum sülfatın serebral palsi riskini azalttığı görülmektedir. Dönemde doğanlar için yardımcı olup olmadığı belli değil. Preterm eylem riski yüksek olanlarda, gözden geçirme, magnezyum sülfatın uygulanması ile orta-şiddetli CP’nin azaldığını ve bebeklerde magnezyum sülfattan kaynaklanan olumsuz etkilerin anlamlı olmadığını bulmuştur. Magnezyum sülfat alan anneler, solunum depresyonu ve bulantı gibi yan etkiler yaşayabilirler. Ancak, preterm eylem riski taşıyan annelerde magnezyum sülfat kullanımı için kılavuz ilkelere sıkı sıkıya bağlı değildir. Kafein,  prematüre apne tedavisinde kullanılır ve prematüre bebeklerde serebral palsi riskini azaltır, ancak uzun vadeli olumsuz etkilere ilişkin endişeler de vardır.Orta derecede kaliteli bir kanıt,  membranları preterm eylemi sırasındakadınlarda antibiyotik verilmesinin çocuk için serebral palsi riskini artırabildiğini göstermektedir. Buna ek olarak, fetal uzlaşma şansı olan erken doğmuş bebekler için, doğumu ertelemeye çalışmak yerine doğumun devam etmesine izin verilmesi, çocukta serebral palsi riskinin artmasına neden olabilir. Kortikosteroidler bazen bebeklerine nöroproteksiyon sağlamak için erken doğumu bekleyen gebe kadınlar tarafından alınır. Hamilelik sırasında kortikosteroid kullanmak, erken doğumlarda gelişen serebral palsi ile anlamlı korelasyon göstermemektedir.

Prognoz

SP ilerleyici bir hastalık değildir (beyin hasarının kötüleşmediği anlamına gelir), ancak belirtiler zamanla daha şiddetli hale gelebilir. Çocuğun tedavisi sırasında rahatsızlığı olan bir kişi, daha fazla bakım görmesi durumunda biraz iyileşebilir, ancak kemikler ve kaslar daha yerleştikten sonra ortopedik cerrahi gerekebilir. SP’li kişilerde değişken derecelerde kognitif bozukluk olabilir veya hiç bir şekilde yoktur. CP ile doğan bir çocuğun tam entelektüel potansiyeli, çocuk okula başlayana kadar bilinmemektedir. SP’li kişilerin öğrenme bozukluklarına sahip olma olasılığı daha yüksektir, ancak normal zekaya sahiptir. CP’li bireyler arasındaki entelektüel düzey, genel popülasyonda olduğu gibi, entelektüel engellilerden entelektüel engellilere kadar değişmektedir ve uzmanlar, CP’li bir kişinin yeteneklerini küçümsememenin ve onlara öğrenme fırsatı vermenin öneminin olduğunu belirtmiştir.

SP ile bağımsız olarak yaşama kabiliyeti, kısmen kişinin her bir bozukluğunun şiddetine ve kısmen de kişinin hayatın lojistik yönetimini kendi başına yönetebilme kabiliyetine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. SP’li bazı bireyler günlük yaşam aktiviteleri için kişisel asistanlık hizmetleri gerektirir. Diğerleri sadece belirli aktivitelerle yardıma ihtiyaç duyarken, diğerlerinin de herhangi bir fiziksel yardıma ihtiyacı yoktur. Ancak bir kişinin fiziksel bozukluğunun ciddiyetine bakılmaksızın, bir kişinin bağımsız olarak yaşayabilme yeteneği, çoğunlukla, kişinin kendi hayatının fiziksel gerçeklerini özerk olarak yönetme kapasitesine bağlıdır. 

Serebral palsili genç erişkinlerde ergenlik erken veya gecikmiş olabilir. Gecikmiş ergenliğin beslenme eksikliklerinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Şu anda CP’nin fertiliteyi etkilediğine dair bir kanıt yoktur, ancak ikincil belirtilerden bazılarının cinsel isteği ve performansı etkilediği gösterilmiştir. SP’li yetişkinlerin 2005 yılından itibaren rutin üreme sağlığı taraması yapma olasılığı daha düşüktü. Jinekolojik muayenelerin spastisite nedeniyle anestezi altında yapılması gerekebiliyor ve ekipmana çoğu zaman erişilememektedir. Kendi kendine meme muayenesi zor olabilir, bu yüzden ortaklar veya bakıcılar bunu yapmak zorunda kalabilir. SP’li kadınlar, bir çalışmada menstrüasyon sırasında daha yüksek spastisite ve idrar kaçırma seviyeleri bildirdiler. CP’li erkeklerde 21 yaşında daha yüksek kriptorşidizm düzeyleri vardır.

Öz bakım

SP’li birçok çocuk için, ebeveynler öz bakım faaliyetlerine büyük ölçüde dahil olurlar. Kendi kendine bakım, özellikle üst ekstremitelerin kullanımına bağlı olarak, banyo yapma, giyinme gibi kendi kendine bakım faaliyetleri, SP’li çocuklar için zor olabilir. SP ile yaşayanlarda, üst ekstremite fonksiyon bozukluğu çocukların neredeyse %50’sini etkiler ve aktivite ve katılımın azalmasına katkıda bulunan temel faktör olarak kabul edilir.  Eller birçok öz bakım görevi için kullanıldıkça, ellerin duyusal ve motor bozuklukları günlük bakımını daha da zorlaştırır. Motor bozukluklar duyusal bozukluklardan daha fazla soruna neden olur. En sık görülen bozulma, parmakla küçük nesneleri manipüle etme yeteneği olan parmak el becerisi olmasıdır. Diğer engellerle karşılaştırıldığında, serebral palsili kişiler genellikle günlük görevleri yerine getirmede daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. 

Okulda, öğrencilerin birçoğu el yazısını içeren birçok görev ve aktiviteyi tamamlamaları istenir. SP’li çoğu çocuk okul ortamında öğrenme ve yazma kapasitesine sahiptir. Ancak, CP ile öğrenciler okumak için zor olabilir zor okul ve onların yazı el yazısı taleplerine yetişmek için bulabilirler. Ayrıca, yazma daha uzun sürebilir ve öğrencinin üzerinde daha fazla çaba gerektirebilir. El yazısı ile ilişkilendirilen faktörler, postür stabilitesi, elin duyusal ve algısal yetenekleri ve yazma aracı baskısını içerir. 

Beyin hasarı şiddetine bağlı olarak SP’li çocuklarda konuşma bozuklukları görülebilir. Okul ortamında iletişim önemlidir, çünkü akranlar ve öğretmenlerle iletişim kurmak, “okul deneyimi” nin bir parçasıdır ve sosyal etkileşimi artırır. Dil veya motor disfonksiyonu ile ilgili problemler, bir öğrencinin zekasını küçümsemeye yol açabilir.  Özetle, SP’li çocuklar, okulda el sıkışma, okul etkinliklerini yürütme, sözlü iletişim kurma ve sosyal olarak etkileşim gibi zorluklarla karşılaşabilirler.

Eğlence 

Boş zaman aktivitelerinin, SP gibi fiziksel engelli bireyler için fiziksel sağlık, ruh sağlığı, yaşam doyumu ve psikolojik büyüme üzerinde birkaç olumlu etkisi olabilir. Belirlenen ortak faydalar; stres azaltma, baş etme becerilerinin geliştirilmesi, arkadaşlık, keyif alma, rahatlama ve yaşam doyumu üzerinde olumlu bir etkidir. Ayrıca, SP’li çocuklar için, boş zamanların bir engellilikle yaşama uyumunu arttırdığı görülmektedir. 

Boş zaman, yapılandırılmış (resmi) ve yapılandırılmamış (gayri resmi) faaliyetlere ayrılabilir.Çocuklar ve SP’li gençler, yaşıtlarından daha az alışılmış fiziksel aktiviteye katılırlar. SP’li çocuklar öncelikli olarak SP’lerini yönetmeyi amaçlayan terapiler veya engelliler için organize edilmiş sporlar yoluyla fiziksel aktiviteye katılırlar. SP’li çocukların fiziksel aktivitesinin artması açısından davranışsal değişimi sürdürmek zordur. Cinsiyet, el becerisi, çocuğun tercihleri, kognitif bozukluk ve epilepsi, çocukların boş zaman aktivitelerini etkiledikleri, daha fazla boş zaman aktivitesiyle bağlantılı el becerisi ile birlikte bulunmuştur. Boş zamanlar SP’li çocuklar için önemli olmakla birlikte, sosyal ve fiziksel engellerden dolayı boş zaman aktiviteleri yapmakta zorluk çekebilirler.

Katılım ve engeller

Katılım, yaşam koşullarına ve günlük aktivitelere katılımdır. Katılım öz-bakım, üretkenlik ve boş zamanları içerir. Aslında iletişim, hareketlilik, eğitim, ev hayatı, boş zaman ve sosyal ilişkiler katılım gerektirir ve çocukların kendi ortamlarında ne ölçüde faaliyet gösterdiklerini belirtir. Bariyerler üç seviyede bulunabilir: mikro, mezo ve makro. İlk olarak, mikro seviyedeki engeller kişiyi içerir. Mikro düzeyde Engeller katılma yetenekleri konusunda çocuğun fiziksel sınırlamalar (motoru, duyusal ve bilişsel bozukluklar) veya sübjektif duyguları içerir. Örneğin, çocuk güven eksikliğinden dolayı grup faaliyetlerine katılamayabilir. İkincisi, mezo seviyesindeki engeller aile ve toplumu içerir. [127] Bunlar, engelli bireylerin olumsuz tutumlarını veya ailede veya toplumda destek eksikliğini içerebilir. Bu sınırlı desteğin ana nedenlerinden biri, çocuğun engelli olmasına rağmen, çocuğun faaliyetlerine girme yeteneği ile ilgili farkındalık ve bilgi eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Üçüncüsü, makro seviyedeki engeller, YSM olan çocukları yerinde olmayan veya engelleyen sistemleri ve politikaları içermektedir. Bunlar, engelli tekerlekli sandalye erişimine veya CP’li çocukları barındırabilen toplu taşıma araçlarına bağlı olarak, mimari engeller, ilgili yardımcı teknoloji eksikliği ve ulaşım zorlukları gibi katılımın çevresel engelleri olabilir. Örneğin, asansörsüz bir bina çocuğun üst katlara erişmesini engelleyebilir.

Genç yetişkinlerde (18-34) yetişkinliğe geçiş ile ilgili bir çalışma, kaygılarının bedensel sağlık bakımı ve bedenlerini anlama, hizmetlerde gezinme ve kullanma, başarılı bir şekilde destekleme ve önyargılarla başa çıkma şeklinde olduğunu göstermiştir. Çalışmada “yetişkinliğe girme” duygusu yaygındı.

Yaşlanma

SP’li çocuklar, 18 yaşını doldurduktan sonra başvurmadıkları ve hizmetlerini azaltabilecekleri için yetişkin hizmetlerini kullanmaya başarılı bir şekilde geçemeyebilirler. Serebral palsili çocuklara sıklıkla ilerleyici olmayan bir hastalık olduğu söylenir, yaşlanma sürecinin 30’lu yaşlarına geldikçe daha büyük etkileri için hazırlıksız olabilirle. Serebral palsili genç yetişkinler, yetişkinlerin erişkin yaşamlarında “daha ​​sonra yaşamda” yaşadıkları yaşlanma ile ilgili problemler yaşarlar. 42 yaşla birlikte yürümekte zorluklarla karşılaşan deneyim yaşayabilen serebral palsili %25 veya daha fazla yetişkin. Obezite gibi kronik hastalık riski, genel popülasyona göre serebral palsili yetişkinlerde daha yüksektir. Yaygın problemler arasında artmış ağrı, azalmış esneklik, artmış spazmlar ve kontraktürler, depresyon sonrası bozukluk sendromu ve denge ile ilgili problemler sayılabilir. Artan yorgunluk da bir problemdir. Yetişkinlik ve serebral palsi tartışıldığında, 2011’den itibaren, yetişkinliğin farklı aşamaları açısından tartışılmamıştır. 

Çocuklukta yaptıkları gibi, serebral palsili yetişkinler SP’leri ile ilgili psikososyal meseleleri, özellikle de sosyal destek, kendi kendini kabullenme ve başkaları tarafından kabul edilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşlandıkça SP’li yetişkinler için sürekli istihdamı arttırmak için işyerinde konaklama gerekebilir. Rehabilitasyon veya Salutogenesis içeren sosyal programlar, yaşlandıkça SP’li yetişkinlerin baş etme potansiyelini arttırabilir. 

Epidemiyoloji

Serebral palsi, 1000 canlı doğumda yaklaşık 2.1’de görülür. Vadeli doğanlarda 1000 canlı doğumda 1’de daha düşüktür. Oranlar hem gelişmekte olan hem de gelişmiş dünyada benzer görünmektedir. Bir popülasyonda daha fakir insanlarda daha sık ortaya çıkabilir. Bu oran erkeklerde kadınlardan daha yüksektir; Avrupa’da erkeklerde 1,3 kat daha yaygındır. Sanayileşmiş ülkelerde farklı coğrafi bölgeler arasında bildirilen oranların veya yaygınlık oranlarının varyanslarının, öncelikle dahil etme ve dışlama için kullanılan ölçütlerdeki tutarsızlıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Serebral palsili hastaların iki ya da daha fazla kaydının karşılaştırılmasında bu tür farklılıklar göz önüne alındığında (örneğin, hafif serebral palsili çocukların kapsamı), yaygınlık oranları ortalama 2: 1000 oranına yaklaşmaktadır.

Tarihçe

Serebral palsi antik çağlardan beri insanları etkiledi. 15. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan bir mezar kalıntısı, muhtemelen bir serebral palsiden dolayı bir küçük bacak ve bir koltuk değneği ile bir figür gösterir. Durumun olası en eski fiziksel kanıtı, yaklaşık 1196 ila 1190 BCE arasında yöneten ve yaklaşık 20 yaşında vefat eden Mısırlı bir Firavun olan Siftah’ın mumyasından gelir. Deforme ayak ve elleri nedeniyle serebral palsi varlığından şüphe edildi. 

Beyindeki problemlerden kaynaklanan modern CP anlayışı, 1800’lerin ilk yıllarında, Johann Christian Reil, Claude François Lallemand ve Philippe Pinel tarafından yapılan beyin anormallikleri üzerine bir dizi yayın ile başladı. Daha sonra hekimler bu araştırmayı beyindeki sorunları belirli semptomlarla birleştirmek için kullanmışlardır. İngiliz cerrah William John Little (1810-1894) CP’yi yoğun olarak araştıran ilk kişiydi. Doktora tezinde, CP’nin doğum zamanındaki bir problemin sonucu olduğunu belirtmiştir. Daha sonra, özellikle risk faktörleri olarak zor bir doğum, erken doğum ve perinatal asfiksi tespit etti. Spastik dipleji CP biçimi Little hastalığı olarak bilinen geldi. Bu sırada, bir Alman cerrah da serebral palsi üzerinde çalışıyordu ve poliodan ayırdı. 1880’lerde İngiliz nöroloğu William Gowers Little’ın çalışmalarına yeni doğan çocuklarda felç ile zor doğumlara bağlantı kurarak inşa etti. “Doğum felci” problemini seçti ve doğumsal felçleri iki tip olarak sınıflandırdı: periferik ve serebral.

Tedavide Kullanılan İlaçlar

IFT1 alpha ve beta – Göbek iğnesi 60 miu:
IFT1, ağaç özünden çözümlenmiş organik bileşiktir, beraberinde Jedi-1 gibi bir kaç hormonlar da mevcuttur. Başlıca amacı periferik sinir sisteminde ölü duyusal nöronların cesedinden kurtulunmasıdır. Buna anti-inflammatory, antibakteriyel, anti-fungal ve diüretik özelliklerinin yanı sıra vücutta bağışıklığın oluşmasında yardımcı bir maddedir. İçerisinde Interferon alpha/beta/gama dan oluşmaktadır. Bu çözümleme formülü geliştiricisinde mevcuttur ve İsviçre’ de yüksek güvenlikli bir labratuarda iğne formatına getirilmektedir.

Yasin Umur

Sağlık Hakkında Yasal Uyarı

Bu internet sitesi içeriğinde yer alan bilgi, yorum, görüntü, doküman, fotoğraf, ses kaydı, video, görüş v.b. şeyler yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Reklam, teşhis, tanı, tedavi, yönlendirme ve ticari bir amacı bulunmamaktadır. İçerikte yer verilenler profesyonel tıbbi bakım yerine geçmemektedir, tıbbi tavsiye ve hizmetler içermemektedir. Bir sağlık sorununuz varsa veya böyle bir sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka hekiminize danışmanız gerekmektedir. Bu konudaki her türlü karar ve sorumluluk web sitesini ziyaret eden kişilere aittir.

Bir cevap yazın